top of page
White Structure

Үйлчилгээ ба Шийдэл

Мэргэжилтний хөгжил

 • Үйлдвэрлэл, Lean manufacturing, Lean management, Процессын менежментийн сургалт, воркшоп

 • Lean 6 sigma мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр

 • Коучинг, мэргэжлийн зөвлөгөө 

Аудит

 • Хүнсний аюулгүй байдал, чанар, үйл ажиллагаа, гэрээний нийцлийн аудит - Хөндлөнгийн мэргэжлийн  байгууллагын бие даасан үнэлгээ гаргах зорилгтой. 

 • Хамтарсан аудит- Дотоод аудитын багыг чадавхжуулах зорилготой.

 • Зөвлөмж аудит- Удирдлагын тогтолцооны хэрэгжүүлэлтэд зөвлөмж өгөх зорилготой.

 • Урьдилсан үнэлгээний аудит (ISO9001. ISO22000, HACCP) -Баталгаажуулалтын аудитад бэлэн эсэхэд үнэлгээ өгөх зорилготой.

Институц

 • Агрихүнсний өртгийн сүлжээний шинжилгээ

 • ХАА-н салбарын төсөл, хөтөлбөрт жендэрийн үнэлгээ

 • Өртгийн сүлжээний төслийн удирдлага, координац

Зөвлөх үйлчилгээ

 •  Lean 6 Sigma төсөл (процессын гарц сайжруулах, оперэшний асуудал шийдвэрлэлт)

 • Чанарын удирдлага, хэрэглэгчийн үйлчилгээ (ISO9001, ISO9004)

 • Хүнсний аюулгүй байдлын менежмент  (HACCP, ISO22000, FSSC22000) 

 • Сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаа

Судалгаа, Үнэлгээ

 • Үйлдвэрлэлийн ТЭЗҮ

 • Зах зээлийн суурь судалгаа

 • Тухайлсан анарын ба кейс судалгаа

 • Үйлчилгээний чанарын хэрэглэгч тандалтын үйлчилгээ (mystery shopping)

 • Төслийн санал бэлтгэх

 • Төсөл, хөтөлбөрийн дизайн

 • Мониторинг, шинжилгээ-үнэлгээ

Медиа

 • Сар тутмын вэбинар

 • Мэдлэг хуваалцах уулзалт

 • Агрибизнесийн мэргэжилтнүүд, удирдлагуудад зориулсан мэргэжлийн нийтлэл

 • Салбарын форум, семинар, эвэнт

bottom of page