top of page

Байгууллага ажилтнаа сургах, туршлагатай ажилтнуудаа чадавхжуулахад зориулан өдөр тутмын үйл ажиллагаанд гардаг асуудал, хаягдал, төвөгшлийг арилгахад чиглэсэн процесс, эрсдэлд суурилсан, хэрэглэгч төвт сэтгэлгээнд тулгуурласан ур чадварыг олгох сургалтын багц юм.

 

Сэдэв

Агуулга

Хэтийдэлгүй (lean) зарчмаар ажил дээрх асуудал шийдвэрлэлт

Хугацаа: 2 цаг

 • Асуудалд хандах хандлага, сэтгэлгээний ялгаа

 • Асуудал шийдвэрлэлтийн загвар

 • Шийдлийн хувилбар гаргах

 • Шийдэл сонголтын аргууд

 • Үйлдвэрлэлийн менежментийн суурь зарчим, үйл ажиллагаанд хаягдал үүдсэг талбарууд 

 • Хаягдлыг таньж мэдэх, бууруулах аргууд

Үйл ажиллагааг процессоор удирдах ба ажлыг стандартжуулах аргууд 

Хугацаа: 4 цаг

Дадлага ажилтай, танхимаар явагдана.

 • Процессын зураг авалт

 • Процессын зураглал гаргах

 • Процессын шинжилгээ хийж хаана ямар сайжруулалт хэрэгтэйг илрүүлэх

 • Процессын шинжилгээнд үндэслэн түлхүүр алхмуудыг стандартжуулах

 • Ажлыг стандартжуулах техник

 • Гарцын үзүүлэлтийг тогтоох

 • SIPOС матрицыг боловсруулах

Харилцагчтай үр дүнтэй албан харилцааг хөгжүүлэх нь 

Хугацаа: 2 цаг

 • Харилцагч талын хэрэгцээ, шаардлагыг илрүүлэх, үнэлэх

 • Харилцаа холбооны матриц боловсруулах

 • Албан харилцааны хэм хэмжээ

 • Байгууллагад эерэг, бүтээлч соёлыг төлөвшүүлэх түлхүүр мэдлэг

Процедур, журам,  ажлын заавар боловсруулах арга

Хугацаа: 2 цаг

 • Процедур, журам, дүрмийн ялгаа

 • Үүрэг, хариуцлагын матриц

 • Үндэслэл, лавлагаа, иш таталт хэрхэн хийх

 • Боловсруулалтын үндсэн техник

 • Баримт бичиг боловсруулах хялбар түүлс

Эрсдэлийн бүртгэл ба үнэлгээ хийх

        Хугацаа: 2 цаг

 • Эрсдэлийг илрүүлэх

 • Эрсдэлийг шинжлэх

 • Эрсдэлийг дүгнэх

 • Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох

 

Багц сургалт: Нийт 12 цаг. Та 2023 ондоо багтаан сургалтын захиалгаа баталгаажуулснаар багцыг 1,740,000 төг-с  50% хөнгөлөлттэй үнээр 870,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Багц сургалтын захиалга хийснээр 2024 ондоо өөрийн байгууллагын боломжит цагтаа байгууллага дээрээ сургалтаа авах эрх үүснэ.

 

Тайлбар:  

 • Сэдэв #2-с бусад сургалтыг онлайнаар авч болно. Онлайн сургалт 1 цаг нь 120,000 төг. Бичлэг (record) хийж авч болно. 

 • Танхимийн сургалт 1 цаг нь 195,000 төг. Сургалтын материал, сургалтын хэрэгслэл багтсан. Танхимийн сургалт, воркшоп 15 хүнээс дээшгүй байна. Сургалт авах танхим нь босоо ажиллахад чөлөөтэй самбар, шилэн ба зурж, бичиж, хатгаж болохуйц ханатай байна.

Байгууллагад зориулсан багц сургалт

₮1,740,000.00 Regular Price
₮870,000.00Sale Price
  bottom of page